Thin Description

Decontextualized analysis of phenomena.